Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä / Rekisterin yhteyshenkilö
Skinmed Oy
Urho Kekkosen katu 8c 26
00100 Helsinki
Sairaanhoitaja Anne Tuovinen

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri, laatimispäivä 25.5.2018

Henkilötietojen käsittelyn, rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterin peruste
Asiakasrekisteriä tarvitaan mm. asiakkaan yhteystietoja, ajanvarausta ja laskutusta varten. Asiakkaan luvalla asiakasrekisteriin kirjataan hoitosuunnitelma.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet
Henkilötietoja tai -tunnisteita ei kirjata asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteriin kirjataan: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Tietosuojavastaava
Kyseessä ammatinharjoittaja, joka on rekisterin ainoa käyttäjä.

Tietojen luovuttaminen muille osapuolille
Skinmed Oy:n asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta muiden osapuolten käyttöön.

Tietojen säilytys
Asiakasrekisteri tietoja säilytetään Digitalbookerin tietojärjestelmässä, jolla oma tietosuojahallinta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden itsensä antamat tiedot, varausten ja hoitokäyntien yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot ovat sähköisessä muodossa ja salasanan takana. Sähköinen ajanvarausjärjestelmä on suojattu GDPR:asetuksen vaatimusten mukaisesti. Asiakastiedot säilytetään, arkistoidaan ja hävitetään säädösten mukaisesti.

Tarkastusoikeus
Laissa ja asetuksessa määritelty.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Korjauksen tulee perustua virheeseen mitä korjataan eikä esimerkiksi eriävää mielipidettä voi korjata. Lisäksi korjauksessa tulee huomioida, että muiden henkilöiden tietosuoja ei saa vaarantua.

Tietoturvaloukkaukset
Tietoturvaloukkauksia ovat kaikki sellaiset tilanteet, joissa henkilötiedot päätyvät ulkopuolisen henkilön nähtäviksi tai haltuun tai ei tiedetä missä henkilön / henkilöiden tiedot ovat (esim. verkkotulostuksen seurauksena). Näistä tulee ilmoitta välittömästi.